______________________________________________________________________________________________________________________

REKONSTRUKCJA LALKI
           
30-minutowa praca video nie jest dosłowną próbą przedstawienia biografii Hansa Bellmera, zawiera jednak wiele jednoznacznych nawiązań do czasu spędzonego przez niego w Katowicach (od dnia narodzin artysty w 1902 aż do momentu wyjazdu w 1922). Video ma na celu nakłonić odbiorcę do głębszego zainteresowania się twórczością artysty i jego związkiem z Katowicami, a także udokumentować współczesny obraz Katowic i jej mieszkańców.
Trzy główne tematy pracy to:

MIASTO
Katowice jako podwaliny formalnych inspiracji artysty. Czas rozwoju przemysłu, zderzenie konstruktywizmu, brutalnego industrializmu i surrealizmu. Dzisiaj – postindustrialne tło dla społeczno-obyczajowych przemian. Wprowadzenie z mocnym akcentem eksponującym przemysłową przeszłość i otoczenie miasta.
CIAŁO
Hipotetyczne relacje Bellmera z otoczeniem, mogące mieć wpływ na tematykę podejmowaną w jego twórczości. W tej części nie może zabraknąć aspektu erotycznego determinującego twórczość artysty, zaskakująco często pomijanego w wielu pracach inspirowanych jego twórczością.
LALKA
Konstrukcja lalki opartej na pierwszych formach stworzonych przez Bellmera. Próba sformułowania podobnej aktywności artystycznej w oparciu o współczesne tworzywa i media.

Ten blog jest rodzajem szkicownika/dziennika prac nad powyższym projektem, a jednoczeście formą propagowania twórczości Hansa Bellmera.
______________________________________________________________________________________________________________________

DOLL'S RECONSTRUCTION

A 30-minutes work focused on different facts from Hans Bellmer's life. The video doesn't try to recreate the artist’s biography, however, it contains many references to the time spent by Bellmer in Katowice (from his date of birth 1902 until his departure in 1922). The aim of this video is to persuade the vievers into a deeper interest in the work of the artist and his association with Katowice, as well as to document the contemporary image of Katowice and its inhabitants.
There are three main subjects of ths video:
 
CITY
Katowice as the fundaments of the artist’s inspirations. The time of the development of industries, the clash of constructivism, a brutal industrialism and the surrealist movement. Today – the post-industrial background for social transformations. An introduction with a strong accent put on the industrial past of the city and its surroundings.
BODY
The hypothetical relationship between Bellmer and his environment, which may have influenced the subject matter of his work. This section cannot lack the erotic aspect that determined the artist’s work, which surprisingly often has been neglected in many works inspired his work. 
DOLL
The costruction of the doll, based on the first forms created by Bellmer. The attempt to formulate a similar artistic activity on the basis of modern materials and media.


This blog is a kind of sketch book/diary of the work on the above project, as well as a form of propagation of the work of Hans Bellmer.